תקנון האתר

רכישת הכרטיסים כפופה לתנאי התקנון שלהלן. אנא קראו את פרטי התקנון ביסודיות, שכן כל שימוש באתר זה (כולל רכישה באמצעות האתר) מעיד על הסכמת המשתמש/ת ו/או הרוכש/ת לתנאי התקנון.

תקנון שימוש באתר

כללי

התקנון מופנה לנשים ולגברים כאחד. השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד. על-כן, לשון זכר בתקנון זה כמוה כלשון נקבה.

כל הרוכש באמצעות האתר ו/או משתמש באופן כלשהו באחד מהשירותים הניתנים באתר זה מצהיר כי הינו מודע לתקנון זה ולתנאיו ומסכים לכל תנאי התקנון, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפעילי האתר לפי תקנון זה ותנאיו.

אתר (INPUT (https://www.input-now.com (להלן: "האתר") הינו אתר אינטרנט של כנס הוידאו המיקצועי, האתר בבעלות חברת אי וי בי הפקות בע"מ (51-175812-0)

באמצעות אתר זה תוכלו לרכוש כרטיסים לכנס באמצעות כרטיס אשראי.

אי וי בי הפקות שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה, לתקן ו/או לשנות הוראות תקנון זה, תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר, תפעולו ובשירותים. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת ע"י אי וי בי הפקות. נוסח התקנון המופיע באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת. אתר זה מאובטח באמצעות פרוטוקול .SSL

לבירורים שונים ונוספים, ניתן לפנות למרכז ההזמנות בטלפון: 077-5261514 ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני info@input-now.com

בתקנון זה, יהיה למונחים שלהלן, הפירוש שרשום לצידם, כדלקמן:

  • "INPUT"- כנס וידאו מיקצועי המיועד לאנשי מקצוע בתחום הטלוויזיה והקולנוע על כל רבדיו המקצועניים והטכנאים
  • "מזמין" או "משתמש"- אדם המזמין כרטיס לכנס באמצעות אתר זה ו/או כל אדם אחר הגולש באתר.
  • "כרטיס לכנס" או "הכרטיס"- כרטיס המוצע למכירה באמצעות האתר לאחת מהרצאות שבלוח הכנס שבאתר.
  • "עסקה"- הזמנת כרטיס לכנס / הרצאה באמצעות כרטיס אשראי באתר או בשיחה טלפונית עם מוקד ההזמנות.
  • "עמוד התשלום"- העמוד באתר, שבו יש למלא את פרטי כרטיס האשראי ופרטיו האישיים של המזמין כתנאי לביצוע עסקה.
  • "מוקד ההזמנות"- המוקד הטלפוני של אי וי בי הפקות, אשר באמצעותו ניתן לבצע הזמנות של כרטיסים לכנס בכל ימות השבוע בין השעות 09:00-17:00. מס' הטלפון של מוקד ההזמנות הינו: 077-5261514

ביצוע עסקאות ותשלום

מספר הכרטיסים להרצאות השונות של הכנס הנו מוגבל וביצוע ההזמנה הוא על בסיס מקום פנוי בלבד.

המחירים המפורסמים באתר הנם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ כחוק. אי וי בי הפקות רשאית לשנות את כל המחירים המפורסמים באתר בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי והמשתמש (כהגדרתו להלן) מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה.

ביצוע עסקה באתר או באמצעות המוקד הטלפוני, ייעשה באמצעות מתן פרטים אישיים (להלן "פרטי זיהוי") של המזמין כנדרש בעמוד התשלום וכן פרטי כרטיס אשראי תקף והמכובד ע"י אי וי בי הפקות במהלך העסקים הרגיל שלה. כרטיס האשראי יחוייב בגין העסקה במועד ביצוע ההזמנה וייעשה בחיוב אחד. ההזמנה שמבצע הרוכש צריכה להתקבל ולהיקלט באתר באופן תקין ומסודר כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים לצורך ההזמנה ולצורך חיובו של הרוכש. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת ההזמנה. במידה והרוכש יקבל הודעה במהלך ביצוע ההזמנה ו/או לאחר ביצוע ההזמנה, בדבר תוכן שגוי בפרטי ההזמנה ו/או הודעה בדבר תקלה שארעה במערת בעת קליטת ההזמנה ו/או לא קיבל אישור הזמנה בדואר אלקטרוני, על הרוכש יהיה לפנות אל מוקד ההזמנות של אי וי בי הפקות בטלפון 077-5261514.
על רוכש הכרטיס/ים לוודא כי בעת ביצוע הרכישה מילא פרטי זיהוי מדויקים ועדכניים. באם בעת ביצוע הרכישה ימסור הרוכש פרט/י זיהוי שגוי/ים, לא יהיה בידי "אי וי בי הפקות" להבטיח את אספקת כרטיסי הכניסה שנרכשו. הקלדת פרטי זיהוי שגויים אסורה לחלוטין על פי הדין ו"אי וי בי הפקות" שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל האמצעים המשפטיים והחוקיים כנגד מי שמסר במכוון פרטי זיהוי שגויים.
אי וי בי הפקות רשאית להגביל את כמות הכרטיסים בהנחה.

זכויות רוכש כרטיס כניסה הינן להיות נוכח בהרצאה/ות שלגביו נרכש הכרטיס בלבד וזכותו זו של הרוכש כפופה לתנאי השימוש המופיעים באירוע במסגרת נוהלי כניסה למקום הכנס. על הרוכש לבדוק קודם יום האירוע את המגבלות החלות הן בתקנון והן באתר האירוע/מופע. לא תחול על אי וי בי הפקות כל אחריות בגין איסור עליו נודע לרוכש רק עם הגעתו לאתר, או בעת קבלת כרטיס הכניסה. לא ניתן להכניס או לאפסן כלי נשק במקום אירוע של הכנס

נכים ובעלי מוגבלויות אשר מגיעים לכנס ואופן ישיבתם מצריכים טיפול מיוחד, כגון מקומות ישיבה נגישים לנכים, יש להודיע עם ההגעה לכנס בקופה

קבלת הכרטיס

הכרטיס מונפק ומועבר לקונה לפי דואר האלקטרוני לאחר גמר ביצוע הרכישה במקרה של בעיות יש ליצור קשר עם מוקד ההזמנות 077-5261514. בנוסף ניתן לקבל עותק של הכרטיס בכניסה לכנס, בקופות כפוף להצגת אותו כרטיס אשראי באמצעותו הוזמן הכרטיס בצירוף תעודה מזהה עם תמונה, וכן הצגת עותק מהודעת הדואר האלקטרוני, המאשרת את ביצוע העסקה.

ביטול עסקאות

בעבור ביטול העסקה תגבה עמלת ההזמנה אשר ששולמה עם ביצוע העסקה. עסקה בה הוזמן כרטיס לכנס ניתן לבטל עד 7 ימי עסקים, שאינם ימי מנוחה, לפני מועד הכנס.

ביטול הכנס

באם מפיקי הכנס יבטלו את הכנס מכל סיבה, הכסף יוחזר לרוכשי הכרטיסים במלואו.

צילום / הקלטה של ההרצאות

חל איסור על הקלטה וצילום של הרצאות

רשימת תפוצה

אי וי בי הפקות מאפשרת למשתמשים באתר להצטרף לרשימת תפוצה לקבלת מידע וחדשות אודות אירועים ומבצעים באמצעות הזנת כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש (להלן: "רשימת התפוצה"). משתמש, המצטרף לרשימת התפוצה, מצהיר בזאת כי הוא נותן את הסכמתו המלאה והחופשית ואת אישורו לקבל הודעות דואר אלקטרוני ו/או הודעות בדואר ישראל ו/או מסרונים (הודעות (SMS) מאת האי וי בי הפקות, וכי לא תהיינה לו טענות כלשהן בגין שליחת ההודעות המוזכרות לעיל.

פרסומים

המידע המופיע באתר והפרסומים השונים שבו אינם מהווים המלצה או עצה מקצועית ואין להתבסס עליהם ולנהוג לפיהם בשום אופן שהוא. כל משתמש, העושה שימוש כלשהו במידע ו/או בפרסומים אלו, עושה זאת על אחריותו הבלעדית בלבד. על מנת לקשר או להציג את האתר באתרים אחרים באינטרנט, יש לקבל מהאי וי בי הפקות אישור מראש ובכתב.

קניין רוחני

אין להעתיק, לשכפל, למכור ולתרגם כל סוג של מידע המופיע באתר ואין לעשות כל שימוש מסחרי ברשימות המוצרים שבאתר ובפרטיהם ו/או בכל פרט אחר שבאתר ללא קבלת רשותה של זאפה מראש ובכתב. זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות יוצרים, החלות על המידע שבאתר, תוכנו,  עיצובו הגרפי של האתר וכל פרט אחר בו, הינן רכושה של זאפה בלבד ולמשתמש אין כל זכות בהן.

סודיות ופרטיות

הפרטים האישיים, הנמסרים בעת ביצוע העסקה נשמרים במאגר מידע של אי וי בי הפקות (להלן: "מאגר המידע"). על אף שעל-פי חוק אין חובה למסור את הפרטים האישיים, אי וי בי הפקות לא תוכל לבצע את העסקה אם לא תקבל אותם.

אי וי בי הפקות נוקטת באמצעים הדרושים למניעת חדירה לאתר, לשמירת הסודיות על הפרטים האישיים של המשתמשים ולמניעת פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט ולא ניתן להבטיח הבטחה מלאה כי אכן שמירת הסודיות והפרטיות תישמרנה תמיד. על-כן, המשתמש מצהיר בזאת כי תוכן סעיף זה מובן לו וכי לא תהא למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד אי וי בי הפקות ו/או מי מטעמה עקב פגיעה ו/או תקלה ו/או שיבושים, אשר יביא לפגיעה אפשרית בפרטיות ובסודיות פרטי המשתמש כפי שנמסרו על-ידו.

שימוש באתר

המשתמש מתחייב בזאת להשתמש באתר בהתאם להוראות תקנון זה ותנאיו ולא להשתמש באתר למטרה שאינה חוקית ו/או בניסיון להונות אחרים ו/או לפגוע בפרטיות ו/או לפגוע בכל זכות אחרת של כל אדם ו/או גוף ו/או צד שלישי כלשהו ו/או לצורך הטרדה ו/או להפצת "וירוסים" למיניהם ו/או כל דבר אחר שעלול לגרום נזק לאתר ו/או למשתמשיו ו/או לפגוע בזכויות ובכללן זכויות יוצרים ו/או מבצעים ו/או כל זכות קניין אחרת.

אחריות

אי וי בי הפקות עושה את מירב המאמצים לשמור על תקינות פעילותו של האתר. עם זאת, אי וי בי הפקות אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה, או בקווי התקשורת. אי וי בי הפקות לא תישא, במישרין ו/או בעקיפין, כל אחריות במקרה של בעיה טכנית, ו/או הפסקות ו/או תקלות באתר ובשירות הניתן בו ו/או תקלות ושיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי התקשורת השונים המאפשרים גישה לאינטרנט. כמו כן, אי וי בי הפקות עושה את מירב המאמצים על מנת להבטיח שהאתר יהיה בטוח לשימוש ונקי מכל 'וירוס' או כל תוכנה זדונית ו/או תוכנת רוגלה אחרת. עם זאת, אין ביכולתה של האי וי בי הפקות להבטיח כי האתר יהיה בטוח לשימוש ונקי מתוכנות זדוניות ו/או רוגלה בכל הזמן. אי וי בי הפקות לא תישא, במישרין ו/או בעקיפין, כל אחריות במקרה של בעיות בטיחות באתר ו/או נזק שייגרם למשתמש כתוצאה מ'וירוסים' ו/או תוכנות רוגלה ו/או תוכנות זדוניות אחרות. כל המידע הניתן באתר זה, וכן השירותים המוצעים בו ניתנים לשימוש כמות שהם (As Is) לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי אי וי בי הפקות בגין המידע שבאתר ו/או תכונות השירות ו/או מאפייניו ו/או מגבלותיו ו/או התאמתו לצרכיו ו/או לדרישותיו.

נפלה טעות קולמוס במידע הניתן באתר ו/או בתיאור ההרצאה או תיאור אחר כלשהו, לא יחייב הדבר את אי וי בי הפקות.

אי וי בי הפקות אינה אחראית לתכנים המפורסמים בקישוריות (Links) הקיימות באתר ומובילות לאתרי אינטרנט אחרים אליהם ניתן להגיע באמצעות אותן קישוריות. כן, אי וי בי הפקות אינה מתחייבת כי קישורית כלשהי תוביל לאתר אינטרנט פעיל.

אי וי בי הפקות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר ו/או במידע שבו ו/או בשירותים הניתנים בו – תהא עילת התביעה אשר תהא. אחריותה של אי וי בי הפקות בכל מקרה ועל בסיס כל עילה משפטית תוגבל להחזר כספו של המזמין.

הפסקת פעילות האתר

אי וי בי הפקות שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את פעילות האתר ו/או מכירת הכרטיסים לכנס באמצעותו ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה כלפיה.

סמכות שיפוט

על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל. כל סכסוך הנוגע לתקנון יהיה בסמכות הבלעדית של בית-המשפט המוסמך במחוז תל-אביב